FANDOM


江淮官话是一种官话方言,亦叫下江官话

分布编辑

江淮官话主要分布伫江苏安徽两省中部,伫赣北、鄂东共其它省份有滴仔方言岛。

特点编辑

江淮官话分三个方言片,就是洪巢片、通泰片共黄孝片。 分片个主要依据是古入声字个现旦读音:洪巢片有入声韵,入声无分阴阳;泰如片有入声韵,入声分阴阳;黄孝片有入声,入声无有促韵尾。

方言片 方言点
泰如片 南通 pɑʔ4 foʔ4 koʔ4 moʔ5 5 tʰoʔ5
泰州 pæʔ3 fɔʔ3 kaʔ3 mɔʔ5 yʊʔ5 tʰɔʔ5
洪巢片 扬州 pæʔ4 fɔʔ4 kaʔ4 mɔʔ4 yeʔ4 tɔʔ4
连云港 24 fuʊ24 24 24 24 tuʊ24
涟水 paʔ34 fɔʔ34 kɑʔ34 uɪʔ34 tɔʔ34
南京 paʔ5 fuʔ5 koʔ5 mɛʔ5 yɛʔ5 tuʔ5
芜湖 paʔ5 foʔ5 koʔ5 məʔ5 yeʔ5 toʔ5
合肥 pɐʔ5 fəʔ5 kɐʔ5 mɐʔ5 yɐʔ5 tuəʔ5
黄孝片 安庆 pa55 fu55 ko55 me55 ye55 teu55
红安 pa214 fu214 ko214 214 ʯæ214 təu214
孝感 pa13 fu13 ko13 13 ʯɛ13 təu13
英山 pa213 fu213 ko213 213 ʯɛ213 təu213

洪巢片 编辑

洪巢片分布个带但顾大,合通泰片接近官话,分布伫从连云港安庆(市区)的广大地区,扬州话是伊侬个代表。

通泰片 编辑

通泰片(就是通州-泰州片)分布伫泰州市(除靖江)共南通地區(除启东、海门、通州东部、如东东部兵房)、鹽城市南部东台、大丰、扬州市东部边缘、鎮江市中東部,佮普通话个差异但顾大。

黄孝片 编辑

黄孝片(就是黄冈-孝感片)分布伫湖北东部江西九江一带,黄孝片方言是无是江淮官话有争议,赵元任叫伊楚语,伊个江淮官话个特点极无清楚,伊未成为西南官话

代表编辑

南京话是江淮官话个代表,现旦但顾侪人个拿扬州话作伊侬个代表。


参考编辑

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。