FANDOM


真耶穌教會,是二十世紀初佇中国出現嘅新教派別,由張灵生仝魏保羅創始於1917年。各教会嘅目標是将拯救万民嘅真福音傳遍世界,以便迎接耶穌再來。現只主要分佈佇香港,新加坡,台湾仝中国各地。真耶穌教會包括二十世紀初由美国傳入嘅安息日会,信心会,神召会等教派嘅某多教義。他儜也強調信独一真神;靠赶鬼祷告治病,不延医食藥。礼拜時,要信徒跪下同声祈祷,或者唱灵歌,跳灵舞。十大基本信条是:

Jin Ya-shu Gá-huî, tî Yi-tap tí-gí sou dû Tong-gòk sùt-hín gãi tin-gá phái, yũ Jang Lẽng-te gang Uî Bǒ-lõ sâng-tǐ yĩ ìt gǎu hĩ. Gò gá-huî gãi mak-biau tî jang zěng-giú van-mĩn gãi phok-im suãn-bîn tí-gái, yǐ bîn ngẽng-jàp Ya-shu zái-lãi. Hĩn na tǔ-iáu bun-bóu dû Hiang-gǎng, Tim-ge-pho, Tãi-uan gang Tong-gòk gò-dî. Jin Ya-shu Gá-huî bau-khuá Yi-tap tí-gí sou yũ Muǐ-gòk suãn-yip gãi An-tèk-huî, Tín-tim-huî, Tĩn-jau-huî dǎn gá-phái gãi mǒu-doi gá-ngí. I nãng ya khiãng-diâu tín dok-yak jin-tĩn; kháo guǎ-guǐ dǎu-gó jî-be, bõt ngĩn i jâ iô. lǐ-bái tĩ, iò tín-thũ guî-lõ dãng-tia khǐ-dǎu, hok-zě sáng lẽng-go, thiáu lẽng-môu. Tap dua gi-bǔi tín-diãu tî:

信聖灵/Tín Déng-lẽng编辑

信受聖靈系得天國基業之憑據,並以說方言為受聖靈之明證。

Tín Déng-lẽng tî ........

信洗礼/Tín Duě-lǐ编辑

信洗礼系赦罪重生之典禮,必須由已受水靈二浸者,奉主耶穌聖名,在活水中給受浸者予以低下頭之全身浸禮。

Tín Duě-lǐ tî ........

信腳洗礼/Tín Kha-duě-lǐ 编辑

信洗腳洗礼與主有分,及教訓相愛、聖潔、謙卑、服事、饒恕之典禮。對每一個受浸者,要奉主耶穌聖名給予洗腳一次,至於彼此洗腳,必要時亦可行。

Tín Kha-duě-lǐ ......

信腳洗礼/Tín Kha-duě-lǐ 编辑


信聖餐為紀念主死,同領主肉、主血,與主聯合,能得永生,在末日復活之典禮。要時常舉行,但必須用一個無酵餅及葡萄汁舉辦之。

Tín Déng-san-lǐ ....

信安息日/Tín An-tèk-yit 编辑


信安息日(星期六)為神賜福之日。但要在恩典之下紀念創造及救贖之恩,並盼望來世永遠安息而遵守之 。

Tín An-tèk-yit ....

信耶穌/Tín Ya-shu编辑

信耶穌系道成肉身,為拯救罪人代死在十字架上,第叄天復活、升天; 他是人類唯一之救主,天地之主宰,獨一之真神。

Tín Ya-shu ...

信聖經/Tín Déng-geng编辑

約聖經舊約聖經所默示,為證明真道唯一之根據,及信徒生活之準則。

Tín Déng-geng....

信得救/Tín Dìt-giú编辑

信得救系本乎恩,也因著信。但必須依靠聖靈追求聖潔、實踐經訓,敬神愛人。

Tín Dìt-giú ....

信教会/Tín Gá-huî编辑


信教会系耶穌基督藉晚雨聖靈所設立,為復興使徒時代之真教會。

Tín Gá-huî ....

信最後嘅审判/Tín Zuí-âu gãi shǐm-phán 编辑信主耶穌必於世界末日,從天降臨,審判萬民;義人得永生,惡人受永刑
Tín ....

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。